Informacje o naborze na najem lokali mieszkalnych w Zgorzelcu

Informacje o naborze na najem lokali mieszkalnych w Zgorzelcu

Władze miasta Zgorzelec, z inicjatywy burmistrza, ustaliły termin składania wniosków o najem mieszkań znajdujących się przy ulicy Lubańskiej. Proces naboru będzie trwał od 4 września 2023 do 6 października 2023.

Formularze do złożenia wniosków, razem z wymaganymi dokumentami dodatkowymi, są dostępne do pobrania w dwóch miejscach. Można je znaleźć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec oraz online na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Tablica ogłoszeń”. W sekcji tej znajduje się podstrona dedykowana naborowi na najem lokali mieszkalnych przy ulicy Lubańskiej.

Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy go zwrócić przed upływem wyznaczonego terminu. Wniosek powinien być zamknięty w kopercie z napisem „NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. LUBAŃSKIEJ W ZGORZELCU”. Istnieją dwa sposoby dostarczenia dokumentów: osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec lub wysłać pocztą na adres urzędu miasta (ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec). W przypadku wysyłki pocztowej, decydująca jest data pieczęci pocztowej.

Przyjmowanie wniosków jest otwarte dla wszystkich dorosłych osób bez żadnych restrykcji. Po zakończeniu procesu naboru, wnioski zostaną ocenione punktowo na podstawie kryteriów określonych w uchwale nr 538/2023 Rady Miasta Zgorzelec, uchwalonej 29 czerwca 2023. Uchwała ta precyzuje warunki, które decydują o priorytecie przydziału lokalu oraz o przypisanej im punktacji.